STATUT

Pobierz Statut SPCP

Statut
Stowarzyszenia Producentów
Ceramiki Poryzowanej

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Tworzy się Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej, mające osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie właściwych przepisów oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielonka.

§ 4.

Stowarzyszenie może należeć do organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, których profil działalności i cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

§ 5.

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków; może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wyłącznie wspomaganiu działalności statutowej.

Cele

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Formy działania

§ 7.

Cele Stowarzyszenia realizowane będą poprzez:
1. Wspieranie i promowanie ekologicznych i energooszczędnych form budownictwa mieszkaniowego.
2. Organizację szkoleń, sympozjów i seminariów z udziałem osób związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym związanych z produkcja i sprzedażą ceramiki poryzowanej.
3. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi zdania związane z ochroną środowiska naturalnego.
4. Opracowywanie i udostępnianie członkom oraz innym podmiotom informacji na temat ochrony środowiska naturalnego, w tym dotyczących ceramiki poryzowanej.
5. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego podejmowanych przez inne proekologiczne organizacje.
6. Zbieranie informacji o polskim rynku ceramiki poryzowanej, a szczególności o obowiązujących i projektowanych przepisach.
7. Opiniowanie i inicjowanie na zasadach przewidzianych prawem procesów legislacyjnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym dotyczących ceramiki poryzowanej.

Członkowie

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia są albo Zwyczajni albo Wspierający.

§ 9.

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający zamieszkania w Polsce.
3. Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków podejmuje Zarząd po przedstawieniu rekomendacji dwóch Członków Stowarzyszenia.
4. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego pierwszymi Członkami Zwyczajnymi.

§ 10.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, o ile przedmiot działania związany jest z realizacją celów Stowarzyszenia.
Postanowienia statutu dotyczące nabywania i utraty członkostwa przez członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio do nabywania i utraty członkostwa przez członków wspierających.

§ 11.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie.
2. Brania udziału w posiedzenia Walnego Zebrania Członków, składania wniosków oraz propozycji uchwał.
3. Korzystania z urządzeń, świadczeń i poradnictwa fachowego Stowarzyszenia, a także z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
4. Odwołać się od każdej uchwały Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków.

§ 12.

1. Członek Wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do stałego wspomagania Stowarzyszenia w realizacji jego celów.
2. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Wspierającym określi szczegółowo Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Członkiem Wspierającym.
3. Członkowi Wspierającemu poza prawem uwidaczniania swojego członkostwa w Stowarzyszeniu przysługują również uprawnia przewidziane w § pkt. 2,3,4.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
3. Przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia.
4. Terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, śmierci lub wypowiedzenia członkostwa – fakty te stwierdza nie później niż w ciągu 14 dni od ich zaistnienia Zarząd Stowarzyszenia.
2. Podjęcia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu uchwały o wykluczeniu Członka z powodu:
a) działalności rażąco sprzecznej ze statutem,
b) zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
c) braku aktywnego działania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub jego pracach.
3. Wypowiedzenie, którym mowa w pkt. 1 powyżej może być dokonane w sytuacji uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka z obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym.

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebrania Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1. Organy Stowarzyszenia w zakresie swoich kompetencji podejmują uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków za wyjątkiem spraw wskazanych w statucie.
2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna i Zarząd podejmują uchwały w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie

§ 17.

1. Walne Zebrania Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz w roku, zwoływane przez Zarząd jako Zwyczajne.
4. Zebrania otwiera i przewodniczy im Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy członków z liczbie co najmniej ¼ ; Zarząd może zwołać takie Zebranie z własnej inicjatywy w miarę potrzeby.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Wybór Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, w tym jej przewodniczącego, uzupełnienie składu organów Stowarzyszenia, jak również odwoływanie wyżej wymienionych władz;
2. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
3. Uchwalanie preliminarzy budżetowych na następną kadencję;
4. Uchwalanie wysokości składek w okresach rozliczeniowych z możliwością delegacji tego uprawnienia na Zarząd;
5. Zmiana statutu Stowarzyszenia;
6. Wykluczanie Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenie;
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych;
9. Wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji innych organów Stowarzyszenia należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W wypadku braku quorum Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zebrania nie później niż 14 dni od pierwszego terminu. W tym terminie Walne Zebranie władne jest podejmować uchwały bez względu na ilość głosujących. Uchwały dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia muszą zapaść większością 2/3 głosów.

Zarząd

§ 20.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch członków: Prezesa i Wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji i innych organizacji.
4. Dla ważności pism i oświadczeń składanych przez Stowarzyszenie wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w paragrafach poprzedzających, należy:
1. Wnioskowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych;
2. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.

§ 22.

1. Obowiązkiem Zarządu jest przedłożenie Walnemu Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 23.

Zarząd do wykonywania swoich funkcji może utworzyć biuro Stowarzyszenia i zatrudniać niezbędny personel. Prace biura Zarządu nadzoruje Prezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Składa się z trzech członków, powoływanych przez Walne Zebrania.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

§ 25.

Zadaniem Komisji jest:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo – gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności;
2. Występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
3. Żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień;
4. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

Majątek Stowarzyszenia

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia tworzy się z:
1. Składek członkowskich;
2. Wpływów z działalności statutowej;
3. Darowizn, spadków i zapisów;
4. Dotacji i subwencji.
Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe.

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Nadzwyczajne Zebranie Członków specjalnie w tym celu zwołane, które określi w uchwale cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Wienerberger
Leier
CegielniaRadzymin

PUBLIKACJE

more1 w
books1 w

GALERIA

more1 w
galeria